Możesz pomóc budować świat równych możliwości przekazując dowolną kwotę na 64 1240 1503 1111 0000 1753 2101 z tytułem „Darowizna na cele statutowe”

Zadanie publiczne pn. „ Centrum aktywności – aktywizacja społeczna i zawodowa uchodźców jako alternatywa dla miejsc zbiorowego zakwaterowania na terenie województwa lubelskiego”

Finansowane przez Wojewodę Lubelskiego ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 606 025 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania – 691 745 zł.

Termin realizacji: 01.08.2023 r. – 31.12.2023 r.

Celem zadania jest wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r.
i przebywają obecnie m.in. w miejscach zbiorowego zakwaterowania, w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej. 

Wsparciem zostanie objętych 65 osób (30 dorosłych i 35 dzieci). W ramach zadania uchodźcy zamieszkają w tzw. „Domach Nadziei”, wezmą udział w kursach języka polskiego, spotkaniach z pośrednikiem pracy, szkoleniach zawodowych, spotkaniach integrujących ze społeczeństwem polskim, otrzymają pomoc psychologa oraz wsparcie asystentów społeczno-kulturowych. Osoby potrzebujące będą mogły skorzystać z porad prawnych i dopłat do żłobków i przedszkoli.

Rezultatem projektu będzie wzrost poziomu aktywizacji i integracji 65 uchodźców. 30 osób wzmocni swoje kompetencje językowe, 15 osób podniesie swoje kwalifikacje zawodowe. Efektem projektu będzie także wzrost samodzielności i wiary we własne możliwości uczestników, wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych.


Projekt „Wspólna sprawa-przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego Programu readaptacji społecznej”.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Data realizacji: 01.05.2021 r. – 31.12. 2022 r.

Projekt zakładał przygotowanie i wdrożenie programu readaptacji społecznej osób w kryzysie bezdomności z wykorzystaniem potencjału społeczności lokalnej. W ramach przedsięwzięcia odbyły się szkolenia dla wolontariuszy, uruchomiono mieszkanie treningowe, którego mieszkańcy przeszli autorski program wsparcia psychospołecznego, wydano publikację dotyczącą pracy z osobami w kryzysie bezdomności.