Projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy – III edycja” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych w wieku powyżej 18 lat, wykluczonych społecznie, pozostających bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, z województwa lubelskiego, poprzez realizację indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. Projekt ma na celu aktywną integrację osób bezdomnych oraz poprawę ich funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 007 320,72 PLN i obejmuje dofinansowanie:

  • ze środków europejskich w kwocie:  856 222,61 PLN
  • ze środków dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie: 79 118, 11 PLN
  • wkład własny niepieniężny w kwocie: 71 980,00 PLN

Projekt zakłada uwzględnienie możliwości i potrzeb osób bezdomnych poprzez zapewnienie warunków sprzyjających poprawie ich sytuacji życiowej i podniesienie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy oraz nabycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia przez min. 15 uczestników projektu. Ścieżka reintegracyjna stworzona indywidualnie dla każdego uczestnika projektu, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Zaplanowane działania nakierowane są na wsparcie 50 osób w procesie reintegracji społecznej i zawodowej poprzez realizację indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. Kompleksowe wsparcie poprzedzone będzie przeprowadzeniem diagnozy ich potrzeb i stworzeniem dla każdego Indywidualnego Planu Działania oraz Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.

Realizacja projektu przyczyni się do powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie i usamodzielnienia się oraz podjęcie zatrudnienia.
Kluczowym rezultatem projektu jest odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym i wzrostu szans na zatrudnienie i wyjście z wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Działania w ramach projektu:


1. Rekrutacja uczestników projektu
2. Indywidualne Plany Działania
3. Wsparcie interwencyjno-osłonowe
4. Wsparcie indywidualnego trenera-coacha
5. Integracja społeczno-zawodowa
6. Wsparcie edukacyjne i zdrowotne
7. Wsparcie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
8. Szkolenia zawodowe
9. Staże zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.09.2020

Kontakt:

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Jezuicka 4, Lublin

telefon: 81-534-26-52